בג"ץ 6057/99: פסק דין

בהתאם להתחייבותה בהסכם הביניים עם אש"ף, שנחתם בואשינגטון ביום 28.9.95, ועל-פי לוח הזמנים שנקבע במיזכר שארם-א-שיח' מיום 4.9.99, עומדת ממשלת ישראל לשחרר ממאסר, עד מחרתיים, כ200- אסירים פלסתינים. שמות האסירים המועמדים לשחרור, בשלב זה של ביצוע ההסכם, נקבעו על-ידי ועדה שמונתה על-ידי שר המשפטים בהתאם לסעיף 3(א) לחוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (סמכויות שיפוט והוראות אחרות), תשנ"ו-1996. שמות האסירים המועמדים לשחרור לא פורסמו ברבים.

העותרת, עמותה המאגדת נפגעים מפעולות טרור, מבקשת צו שיורה לממשלת ישראל וליועץ המשפטי לממשלה ליתן טעם מדוע לא יפרסמו ברבים את שמות האסירים המועמדים לשחרור בטרם ישוחררו.

באת-כוח המשיבים הצהירה לפנינו, כי לאחר השלמת תהליך השחרור אכן יש בכוונת הממשלה לפרסם את שמות האסירים המשוחררים, תוך ציון העבירות שלפי התבחינים שקבעה ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי הינן רלוואנטיות לשחרור. לאי-נכונותה של הממשלה לפרסם את שמות המועמדים לשחרור לפני שחרורם ניתנו על-ידה מספר טעמים, שהעיקרי שבהם נעוץ בחשש כי פירסום לפני מעשה עלול לגרור מהלכים אשר ייתכן ויסכלו את יכולתה של הממשלה ליישם את המוטל עליה, על-פי ההסכמים עליהם חתמה, במועד שנקבע לכך.

נראה לנו כי בנסיבות העניין, ולאור העובדה כי על-פי ההסכם מוטל על הממשלה להשלים את המהלך הראשון של שחרור האסירים עד מחרתיים, היענות לעתירה לפחות גובלת – אם לא זהה – עם התערבות בתוכנו של הסכם מדיני, שככלל ועל-פי הלכותיו הברורות והמיוסדות, אין בית המשפט הזה מתערב בו.

מטעם זה אנו מחליטים לדחות את העתירה. עם זאת – ולאור הידוע כי על-פי המוסכם במיזכר שארם-א-שיח' צפוי, בחודש אוקטובר 1999, מהלך נוסף של שחרור אסירים – הננו מציעים למשיבים לשוב ולבחון את עמדתם ביחס לפן העקרוני של הסוגיה. דומה כי היערכות נאותה לקראת ביצועו של השלב הבא עשויה לאפשר פירסום מוקדם של שמות האסירים המועמדים לשחרור מבלי להסתכן, עקב כך, בסיכול יכולתה של הממשלה לקיים את התחייבותה.

ניתן היום, כ"ז באלול התשנ"ט (8.9.99).