בג"ץ 8198/06: פסק דין

העתירה נדחית על הסף מחמת קיומו של סעד חלופי, בדמות עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים (ראו פריט מס' 8(א) לתוספת הראשונה לחוק בתי המשפט לעניינים מנהליים, התש"ס-2000).

ניתן היום, ט"ז בתשרי תשס"ז (8.10.06).