בג"ץ 99/08: פסק דין

עניינה של עתירה זו בדרישה כי ממשלת ישראל והיועץ המשפטי לממשלה יתנו טעם מדוע לא יפעלו לאלתר בענין הסגרתם לישראל של עמאר בדר אל חלים טהא ועלי אל המיר רגב דנדיס, לצורך העמדתם לדין בבית משפט ישראלי באשמת השתתפותם ברצח החיילים דוד רובין ז"ל ואחיקם עמיחי ז"ל שנרצחו ביום 28.12.07.

אני מסכים.

התלבטתי בעניין זה, נוכח חומרתו היתרה – שתיארה גם חברתי – של הפשע הנתעב שביצעו שני הרוצחים, ונוכח חולשתה של מערכת אכיפת החוק ברשות הפלסטינאית. ואולם, משנדונו הרוצחים ברשות הפלסטינאית למאסר עולם והם אסורים, ומתוך התחייבותם של המשיבים שתיעדה חברתי כי ככל שיתברר שהרוצחים שוחררו ממאסרם או אינם מוחזקים בתנאי כליאה של ממש, יפעלו גורמי הביטחון למעצרם – נראה כי אין מקום לעת הזאת להתערבות שיפוטית בהכרעת היועץ המשפטי לממשלה. המשיבים גם מבטיחים, כי אם יחול שינוי בנסיבות שעל פיהן גובשה עמדתם, תיעשה הערכה מחודשת של ההחלטה שנתקבלה, ותיתכן פעולה לעניין העברת הרוצחים לישראל. זכרתי כי בשעה שנראה היה כי רוצחי השר רחבעם זאבי ע"ה, שהוחזקו ביריחו, עלולים להשתחרר – פעלה מדינת ישראל למעצרם ולהעמדתם לדין. במקרה דנא הצורך הוא כי הרוצחים ימשיכו להיות אסירים ככל משפטם וחוקתם. על כן מצטרף אני להכרעת חברתי. פשיטא כי הרשויות הישראליות צריך שיעקבו באופן מתמיד אחר הנעשה לגבי הרוצחים כדי לשקול לפי הצורך פעולה, אם לפי סעיף 14 לחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חרום (יו"ש ועזה – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), תשכ"ז-1967 – ואם בדרך אחרת. בנתון לכך מצטרף אני לפסק דינה של חברתי.

ניתן היום, כ"ה באב תשס"ח (26.8.08).